PSUWit Admission
 
Home หน้าหลัก |

 

 
 
การลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บ

คำชี้แจง
PSUWit Admission
 
ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง  การจัดทดสอบความรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2558
 

   โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จะจัดทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน และทดสอบศักยภาพนักเรียน และเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไปอันประเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.1 กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1.2 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. การสมัครทดสอบ โรงเรียนรับสมัครทดสอบทางเว็บไซต์ www.psuwit.psu.ac.th ลงทะเบียนสมัครทดสอบทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. - 20 พ.ย. 57
  2.1 พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เงินค่าสมัครทดสอบ 350 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท)
3. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ   ให้ผู้สมัครสอบนำไปยื่นให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก
  3.1 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครทดสอบจากธนาคาร (ฉบับจริง)
3.2 บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
4. กำหนดการดำเนินการ
 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต

15 ก.ย. - 20 พ.ย. 57

ทาง  www.psuwit.psu.ac.th 

- ชำระเงินค่าสมัคร

15 ก.ย. – 23 พ.ย. 57

ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระบบ Bill Payment

- บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

1 – 2 พ.ย.57 8 – 9 พ.ย.57

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์  

-ประกาศเลขที่นั่งสอบ
และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 57

การตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.psu.ac.th  เท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกัน การแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ (5 วิชา)
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป

-ทดสอบระดับชั้น ป.5

วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57

-ทดสอบระดับชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค.57

-ประกาศผลสอบ

วันที่ 12 ม.ค. 2558

ทาง   www.psuwit.psu.ac.th หรือ
ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

-ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 – 16 ม.ค. 58

ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ ด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

  หมายเหตุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้
  - หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวสอบ
- บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใด ที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จโรงเรียนจะถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ
5. ประกาศผล
  - ผู้สมัครทดสอบจะต้องเข้าสอบครบ 5 วิชา คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป 
- ประกาศผลแบบเรียงลำดับคะแนนและแสดงคะแนนของแต่ละวิชา   ผลการสอบหากคะแนนรวมเท่ากัน 
จะเรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ความรู้ทั่วไป   ตามลำดับ
หากผลคะแนนยังเท่ากันเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ
   
      การจัดทดสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน และทดสอบศักยภาพนักเรียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลการสอบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้ ยกเว้น ผู้สมัครทดสอบชั้น ป.5 หากมี ผลการสอบใน 10 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ใน ปีการศึกษา 2559 โดยไม่ต้องสอบใหม่
6.  รายละเอียดอื่น ๆ
      รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 110/5 หมู่ 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 901120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 1628 โทรสาร. 0 7420 1629
7.  ติดตามรายละเอียดได้
  จาก www.psuwit.psu.ac.th หรือ www.facebook.com/psuwit.hatyai
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557
     
ลงชื่อ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
     

(รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์)

ผู้รับใบอนุญาต

 
สมัครได้ที่นี่

 
 
 
 
 

Home หน้าหลัก |
 
PSUWit Admission