PSUWit Admission
 
Home หน้าหลัก |

 

 
 
การลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บ

คำชี้แจง
PSUWit Admission
 
ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2560
 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

2. จำนวนรับเข้าศึกษา
  2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวนรับ 240 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวนรับ 130 คน
3. ประเภทการรับสมัคร
  3.1 กลุ่มบุตร น้อง และหลานบุคลากร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
3.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป
3.3 กลุ่มผู้มีอุปการคุณ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
4. การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.psuwit.psu.ac.th ลงทะเบียนสมัครสอบทาง
เว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 13 พ.ย. 59
  - พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ค่าสมัครสอบ 350 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาทแล้ว)
5. หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครนำไปยื่นให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก
  บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
6. กำหนดการดำเนินการ
 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

1 ก.ย. -  13 พ.ย. 59

ทาง  www.psuwit.psu.ac.th 

ชำระเงินค่าสมัคร

1 ก.ย. – 15 พ.ย. 59

ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา)

บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

5–6 พ.ย. 59
12-13 พ.ย.59
เวลา 09:00 – 15:00 น.

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์

สำหรับผู้สมัครกลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)


ส่งด้วยตนเอง วันทำการ เวลา 09:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรีย น ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2559

ทางไปรษณีย์ โดยให้ถึงโรงเรียนภายในวันที่ 15 พ.ย. 2559 ส่งมาที่ งานรับสมัครสอบคัดเลือก (กลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร) ห้องธุรการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 110/5 หมู่ 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(รหัสประจำตัวสอบ .................................)ประกาศเลขที่นั่งสอบ
และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 59

การตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.psu.ac.th  เท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกัน การแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ (5 วิชา)
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป เวลา 09:00 – 16:00 น.

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 59

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 59

ประกาศผลสอบ

วันที่ 29 ธ.ค. 59

ทาง   www.psuwit.psu.ac.th และ
ณ ป้ายประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์(ตัวจริง)

วันที่ 30 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค.60

ดาวน์โหลดเอกสารทาง www.psuwit.psu.ac.th และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง)

วันที่ 14 ม.ค. 60

ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์(สำรอง)

วันที่ 16 – 20 ม.ค.60

เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ในวันที่ 14 ม.ค. 60 โรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรอง ตามจำนวนที่สละสิทธิ์ทางโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสารทาง www.psuwit.psu.ac.th และนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ (สำรอง)

วันที่ 21 ม.ค. 60

ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ปฐมนิเทศ

วันที่ 25 มี.ค. 60

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

  หมายเหตุุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้
  บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น

 หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จโรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ
7. ค่าธรรมเนียมการเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษาละ 40,000 บาท/ปี แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ครั้งละ เท่า ๆ กัน
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท/ปี แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กัน
8. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
  8.1 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบได้คะแนนลำดับ 1 – 5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
8.2 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

เมื่อเข้าเรียน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีละ 50,000 บาท และสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุน ค่าหอพัก จนจบการศึกษา โดยในระหว่างเรียนต้องรักษาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
9. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  (สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์) เป็นเงิน 1,000 บาท
10. นักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด และไม่มีญาติสายตรงพักอาศัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  จะต้องเข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหอพักได้ที่ www.psuwit.psu.ac.th
11. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
  เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หากก่อนวันมอบตัวคือวันที่25 มีนาคม 2560 ท่านประสงค์จะไม่ศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
12. กรณีขอเงินคืน
  เมื่อมามอบตัวเป็นนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์แล้ว ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 และมีความประสงค์จะไม่ศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สามารถเขียนคำร้องขอเงินคืนได้ ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอเงินคืน
13. รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 110/5 หมู่ 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 1628 โทรสาร. 0 7420 1629
www.psuwit.psu.ac.th หรือ
E-mail: psuwit_hatyai@hotmail.com
 
  ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
     
ลงชื่อ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
     

(รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 
สมัครได้ที่นี่

 
 
 
 
 

Home หน้าหลัก |
 
PSUWit Admission