PSUWit Admission
 
Home หน้าหลัก |

 

 
 
การลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บ

คำชี้แจง
PSUWit Admission
 
ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2558
 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

2. จำนวนรับเข้าศึกษา
  2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวนรับ 240 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวนรับ 130 คน
3. ประเภทการรับสมัคร
  3.1 กลุ่มบุตร น้อง และหลานบุคลากร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
3.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป
3.3 กลุ่มผู้มีอุปการคุณ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
4. การสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.psuwit.psu.ac.th ลงทะเบียนสมัครสอบทาง
เว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. - 20 พ.ย. 57
  4.1 พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
4.2 ค่าสมัครสอบ 350 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาทแล้ว)
5. หลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครนำไปแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบในวันที่สอบคัดเลือก
  5.1 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร (ฉบับจริง)
5.2 บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
6. กำหนดการดำเนินการ
 

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต

15 ก.ย. -  20 พ.ย. 57

ทาง  www.psuwit.psu.ac.th 

- ชำระค่าสมัตรสอบ

15 ก.ย. -  23 พ.ย. 57

ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

- บริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร  สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง

1 - 2 พ.ย. 57
8 - 9 พ.ย. 57

ห้องธุรการ   โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์

- สำหรับผู้สมัครกลุ่ม บุตร น้อง หลาน บุคลากร ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)

ส่งด้วยตนเอง
ในวันที่ 8 - 9 พ.ย.57
ทางไปรษณีย์
โดยให้ถึงโรงเรียนภายในวันที่ 24 พ.ย.2557

เวลา 09:00 – 15:00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียน
ส่งมาที่ งานรับสมัครสอบคัดเลือก (กลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร) ห้องธุรการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 110/5 หมู่ 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ตรวจสอบผลการส่งเอกสาร
ได้ที่ www.psuwit.psu.ac.th

-ประกาศเลขที่นั่งสอบ
และสถานที่สอบ

1 ธ.ค. 57

การตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนจะประกาศทาง  www.psuwit.psu.ac.th  เท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกัน การแก้ไขข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป  
วิชาที่สอบ (5 วิชา)
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป

-สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1

วันเสาร์ที่  13 ธ.ค. 57

-สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4

วันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค. 57

-ประกาศผลสอบ

วันที่  24 ธ.ค. 57

ทาง   www.psuwit.psu.ac.th หรือ
ณ  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

-ชำระค่ายืนยันสิทธิ์และ ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง)

วันที่  24 - 28 ธ.ค. 57

-ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์(สำรอง)

วันที่ 5 – 7 ม.ค.58

เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ในวันที่ 28 ธ.ค.57 โรงเรียนจะ เรียกบัญชีสำรอง ตามจำนวนที่สละสิทธิ์ทางโทรศัพท์

-ปฐมนิเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2558

  หมายเหตุุ เมื่อเข้าห้องสอบต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงดังนี้
  6.1 หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวสอบ
6.2 บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองความเป็นนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายประทับตราสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่มีรูปถ่ายนักเรียนพร้อมเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมประทับตราของหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น

 หากโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครสอบแล้ว พบว่าเป็นเท็จโรงเรียนจะถือว่าผลการสอบคัดเลือกของผู้นั้นเป็นโมฆะ
7. ค่าธรรมเนียมการเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษาละ 40,000 บาท แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ๆ ละ เท่า ๆ กัน
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษาละ 10,000 บาท แบ่งเก็บ 2 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กัน
8. นักเรียน
  8.1สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบได้คะแนนลำดับ 1 – 5 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
8.2 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบได้คะแนนลำดับที่ 1 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
  เมื่อเข้าเรียน มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีละ 50,000 บาท และสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดจะได้รับทุนสนับสนุน ค่าหอพัก จนจบการศึกษา โดยในระหว่างเรียนต้องรักษาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00
9. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  (สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์) เป็นเงิน 1,000 บาท
10. นักเรียนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด และไม่มีญาติสายตรงพักอาศัยใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  จะต้องเข้าพักอาศัยเป็นนักเรียนประจำ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหอพักได้ที่ www.psuwit.psu.ac.th
11. รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 110/5 หมู่ 3 ถ.ปุณณกัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 1628 โทรสาร. 0 7420 1629
www.psuwit.psu.ac.th
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557
     
ลงชื่อ วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
     

(รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์)

ผู้รับใบอนุญาต

 
สมัครได้ที่นี่

 
 
 
 
 

Home หน้าหลัก |
 
PSUWit Admission